Stoppa nedskärningarna av det statliga regionala kulturstödet!

Pressmeddelande 2014-12-19
Staten sviker den regionala kulturen
Idag beslutar riksdagen om kulturutskottets förslag till statens kulturbudget för år 2015. Anslaget till den regionala kulturverksamheten minskas med totalt 34 miljoner kronor. Under hösten har det varit stort mediafokus på att Myndigheten för kulturanalys ska skrotas, på att extra kultursatsningar på miljonprogramsområden uteblir, på fri entré till de statliga museerna – främst i Stockholmsområdet – och kulturtidskrifter. Nu är olika delar under omprövning.

Vad det varit tystare om i media liksom i kulturdebatten överlag är att anslagsposten till regional kulturverksamhet också minskas. Det är den pott pengar som staten skjuter till för alla regioners och kommuners kulturverksamhet runt om i Sverige. Dessutom minskas det regionala utvecklingsbidraget, som Kulturrådet bedömer gjort betydande insatser för att stärka nytänkande och djärva konstnärliga satsningar runt om i landet. Medan kulturtidskrifterna nu behåller sina anslag har 15 miljoner kronor plockats från posten för regional kulturverksamhet.

Regional kulturverksamhet omfattar anslag till t.ex. Sveriges alla länsmuseer, musikinstitutioner, teatrar och främjandeverksamheter för film, konst, dans, teater och bibliotek. Faktum är att det statliga stödet i stort håller på att urholkas medan regioner och kommuner får ta ett allt större ekonomiskt ansvar för att uppfylla allt fler nationella kulturpolitiska målsättningar och krav. Kultursamverkansmodellens betydelse ifrågasätts och sakta men säkert lämpas ansvaret över på allt mer ansvarstyngda regioner och kommuner. Modellen håller på att krackelera. Ute i regioner och kommuner har det författats kulturplaner, förts dialoger, hållits politiska möten och formulerats visioner om ett livaktigt kulturliv över hela Sverige som involverar många parter och medborgare. Den kultur som ligger närmast medborgarna och även når ut över hela landet får nu stryka på foten. Kultursamverkansmodellen har varit statens största kulturpolitiska reform sedan 1970-talet. Arbetssättet har varit en energikick för regionerna och det har diskuterats framtid, kultur och samhällsutveckling på ett nytt sätt för både politiker och tjänstemän. Statens minskade anslag till regional kulturverksamhet illustrerar nu en brist på respekt för den regionala nivån.

Det är högst olyckligt att olika kulturområden och insatser nu ställs mot varandra. I huvudsak är det endast en mindre del av de totala budgetarna på statlig, lokal och regional nivå som läggs på kultur. För dessa begränsade medel åstadkoms desto mer kulturella förtjänster. Ett levande kulturliv i samhället fungerar likt ett underjordiskt rörsystem. Ingen tänker på alla de insatser som görs i vardagen inom kulturområdet runt om i landet, ingen skänker systemet en tanke så länge som det är välfungerande och utför sin uppgift. Men när systemet springer läck kommer det att märkas. Vi får ett tystare land med mindre kultur.

Ove Hultquist (C), ordförande kulturnämnden, Landstinget i Uppsala län
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten
Gunnel Bengtsson (C), sammankallande Kulturutskottet, Region Halland
Janica Sörestedt (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Region Gotland
Lars Eklund (KD), kulturpolitisk talesperson, Regionförbundet Östsam
Robert Uiotto (S), regionråd, Regionförbundet Jämtlands län
Lena Bäckelin (S), ledamot, Regionförbundsstyrelsen, Regionförbundet Jämtlands län
Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för tillväxt, kultur och bildning, Örebro läns landsting
Lena Johansson (S), landstingsråd med ansvar för kultur, Landstinget Västmanland
Åsa Kratz (S), ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Landstinget Sörmland
Inga-Lill Persson (S), landstingsråd, Landstinget Dalarna
Sverker Ågren (KD), ordförande i Regionala nämnden, Landstinget Västernorrland
Britt Westerlund (S), landstingsråd, Norrbottens läns landsting
Alex Bergström (S), ordförande kulturnämnden, Västra Götalandsregionen
Gunnar Nordmark (FP), ordförande Regionstyrelsens kulturberedning, Regionförbundet Södra Småland
Kontaktperson: Anna Söderbäck, kulturdirektör, Landstinget i Uppsala län. 018-611 62 60, 0702-19 51 21, anna.soderback@lul.se

Läs även svenskadagbladet 8.1

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.